KENNIS IS WIJSHEID

I AM RULES

I AM Rule 1: De overeenkomst Jij hebt een overeenkomst Personal Training afgesloten met I AM PT​ De aard van deze overeenkomst is dat je door I AM PT wordt bijgestaan in het samenstellen van trainingsadviezen, het samenstellen van jouw trainingsprogramma en het begeleiden van jou in dit programma. Op de overeenkomst Personal Training zijn de Algemene voorwaarden van I AM PT van toepassing. Deze overeenkomst is niet overdraagbaar of toewijsbaar aan anderen.​

I AM PT is een handelsnaam van LEROY LOUISA gevestigd op Airportplein 55, 3045 AP, Rotterdam. I AM PT is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 70988870​

​ ​

I AM Rule 2: Proeftraining​ Om kennis te maken met personal training bij I AM PT biedt I AM PT een gratis proeftraining aan. ​ Dit is een éénmalige intake & training van 35 minuten.​ Na de proeftraining wordt door de klant aangegeven of hij/zij verder wilt gaan. Vanaf het moment dat een klant verder zal gaan met personal training bij I AM PT zal er een commitment van 24 weken plaatsvinden. Na deze 24 weken geldt er een opzeg termijn van 1 periode (1 MAAND).​

​ ​

I AMRule 3: Intake procedure​ Om verantwoord sporten te kunnen waarborgen dient je, alvorens u deelneemt aan een van de ​ activiteiten, een introductiegesprek + proefles te hebben gehad. ​ Het online aanmeldformulier dient volledig ingevuld te worden. Dit formulier zal door I AM PT​ aandachtig doorgenomen worden en besproken worden tijdens het introductiegesprek voorafgaand aan de proefles. Het team van I AM PT zal persoonlijk telefonisch contact opnemen voor het maken van een afspraak voor het introductiegesprek en de proefles.​ Veranderingen betreffende jouw persoonsgegevens dien je per omgaande aan I AM PT door te geven. Dit dient schriftelijk of via het contactformulier op de website te gebeuren.​

​ ​

I AM Rule 4: Tijdstip en plaats​ Bij bevestiging van de inschrijving zal de contactpersoon van I AM PT jou mededelen waar en wanneer je verwacht wordt voor je gereserveerde training. Dit is uiteraard vooraf met jou, de klant, overlegd. Indien door welke omstandigheden dan ook een bepaalde training op een specifiek gepland tijdstip niet door kan gaan is I AM PT bevoegd om in overleg met jou een ander tijdstip in te plannen.​

​ ​

I AM Rule 4a: Annuleren of te laat komen​ Wanneer je te laat bent gaat de tijd van je training af. Je trainingsduur wordt dus korter, dus wees op tijd. Indien de geplande training niet minimaal 24 uur van te voren wordt afgezegd bij ons dan ​ behouden we het recht om deze training alsnog te boeken en in mindering te brengen op jouw totaal aantal nog te genieten trainingen.​ Een trainingssessie met een van onze I AM (Personal) Trainers vindt minimaal een keer per week plaats. Wanneer u verhinderd bent en aan de voorwaarden voldoet (4b) kunnen de trainingen worden ingehaald. Houdt u er rekening mee dat de contractduur verlengd kan worden door de ​ gemiste trainingssessies.​

I AM Rule 4b: Inhalen training​ Een training die minimaal 24 uur van te voren wordt afgemeld kan worden ingehaald op een andere dag en/of tijdstip. Dit dien je te overleggen met het hoofdkantoor van I AM PT of met je I AM (Personal) Trainer.​ De tijd die je krijgt om je gemiste trainingen in te halen hangt af van de trainingsfrequentie van je ​ PT-abonnement. We hanteren hierbij de volgende vuistregel:​

· train je 1x in de week = 1 periode (1 maand) om je trainingen in te halen;​

· train je 2x in de week = 2 periodes (2 maanden) om je trainingen in te halen;​

· train je 3x in de week = 3 periodes (3 maanden) om je trainingen in te halen;​

· train je 4x in de week = 4 periodes (4 maanden) om je trainingen in te halen.​

I AM Rule 5: Uitvoering van de opdracht​ Op I AM PT rust de verplichting tot het, gelet op het doel en activiteit, zo goed mogelijk begeleiden jou als I AM POWERFUL gedurende de training. De inhoud en het aantal deelnemers worden bepaald door het type personal training. I AM PT voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting: dat wil zeggen dat I AM PT het succes en welslagen van die dienstverlening niet kan garanderen noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de deelnemer gestelde doel.​

I AM Rule 6: Duur en beëindiging​

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor minimaal 6 maanden vanaf de start.​

2. Tussentijdse opzeggen is niet mogelijk tenzij er sprake is van bijzondere omstandigheden die ernstig en dringend zijn aard. I AM PT behoudt het recht hierover te oordelen.​

3. Een verzoek tot tussentijds opzeggen dient per het afmeld formulier op de website of per email of schriftelijk te worden aangevraagd.​

4. Er geldt een opzegtermijn van 1 periode (1 maand). Je dient dus voor het einde van de lopende periode je lidmaatschap op te zeggen via www.iampt.nl/afmelden. ​ Het lidmaatschap loopt vervolgens nog 1 periode door. ​

betaling van de opvolgende periode zal aan het eind van de periode stop gezet worden.​

I AM Rule 7: Prijs en prijswijzigingen​

1. Eventuele prijsverhogingen worden door I AM PT 1 maand voorafgaand aan deze verhoging bekend gemaakt.​

2. Indien een prijsverhoging plaatsvindt dan heeft de klant het recht om de overeenkomst per direct tegen het einde van de periode schriftelijk of per email op te zeggen. ​ Ook als deze prijsverhoging binnen de eerste 3 maanden plaatsvindt.​

3. De mogelijkheid tot ontbinding uit het vorige lid is niet van toepassing op prijsaanpassingen die direct voortvloeien uit de wet, zoals BTW.​

I AM Rule 8: Betaling​

1. I AM PT werkt met een automatische incasso. De automatische betaling van jouw PT-abonnement wordt per 4 weken berekend. Het bedrag zal voorafgaand aan de periode door jou worden betaald middels automatische incasso. Zie voor de perioden van de automatische incasso, de bijlage.​

2. Bij niet tijdige betaling bent u van rechtswege in verzuim. Je wordt hier door I AM PT op gewezen. Je hebt dan alsnog de mogelijkheid het verschuldigde bedrag binnen uiterlijk 3 werkdagen te voldoen.​

3. Na het verstrijken van een nieuwe betalingstermijn is I AM PT bevoegd om jouw deelname aan een Personal Training-sessies te weigeren.​

4. Indien betaling van jouw zijde uitblijft is I AM PT bevoegd om rechtsmaatregelen te nemen.​

5. Betaald de klant per bank, dan hanteren wij maximaal 5 werkdagen voor de betaling.​

​ ​

I AM Rule 9: Verplichtingen van de I AM PT (klant)​

1. Je dient elke (tussentijdse) medische contra-indicatie voor lichamelijke inspanning te melden bij I AM PT.​

2. Je dient niet onder invloed van drugs, drank, medicijnen of als doping geduide middelen te zijn tijdens de Personal Training-sessies.​

3. Je dient wijzigingen in het postadres, e-mailadres, (bank rekeningnummer) en telefoonnummer zo spoedig mogelijk schriftelijk of per email (hello@ nl) aan I AM PT door te geven.​

​ ​

I AM Rule 10 : Aansprakelijkheid​

1. Deelname geschiedt voor eigen risico. I AM PT is niet aansprakelijk voor enige schade die de deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname. Tevens is I AM PT niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade van eigendommen. Tenzij deze schade het directe gevolg is van aan I AM PT toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.​

2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van I AM PT voor schade van de deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van I AM PT tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de organisator ter zake van die schade uitkeert.​ ​

3. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn ​deelname aan de personal training.​ ​

I AM Rule 11: Portrecht recht​

1. Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan I AM PT voor openbaarmaking van tijdens of rond de trainingen gemaakte foto's en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de deelnemer zichtbaar is.

AANMELDEN